ಜಿಮ್‌ ನಲ್ಲಿ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರಕುಲ್‌

ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ